Η ΑΜΠΕΛΟΣ (ιστορικά)

Πατρίδα της αμπέλου είναι οι χώρες περί την Μεσόγειον._Παντού στην Ελλάδα συναντούμε την αγρία άμπελο (αγράμπελη) ως αναρριχητικό φυτό,_να ανελίσσεται μέχρι τις κορυφές υψηλών δένδρων, αλλά και σε στέγες σπιτιών._Η καλλιέργεια της αμπέλου συνδέεται με πανάρχαιους Ελληνικούς μύθους._

...Αφού έπλασεν ο Ζεύς τους ανθρώπους ,_εκάλεσε όλους τους θεούς είς κρίσιν του_πλάσματος του. Όλοι έκριναν το δημιούργημα _ τέλειον και επήνεσαν την μεγάλη του Διός _σοφίαν. Μόνος ο Μώμος υψώσας την φωνήν_είπεν:

<''ότι σεις νομίζετε τέλειον, εγώ εις αυτό_ευρίσκω μέγα ελάττωμα''. και ερωτηθείς _''ποίον'' απεκρίθη. ''ότι έπρεπεν ο Ζεύς να _κατασκευάση εις το στήθος των ανθρώπων _μίαν θυρίδα και μίαν άλλη εις τα πλάγια της_κεφαλής, διά να βλέπει τους λογισμούς και_τα πάθη της ψυχής ένας του άλλου και να _μην απατάται διά την άγνοιαν''._Εταράχθησαν οι θεοί εις την κρίσιν του_Μώμου ταύτην, αλλ' ο Ζεύς επρόσταξε _τον Διόνυσον να διδάξη τους ανθρώπους_να φυτεύωσιν αμπέλια, λέγων ότι ο _καρπός του δένδρου τούτου θέλει _αναπληρώσει των θυρίδων την έλλειψιν.__Τις πλέον κρυφές διαθέσεις φανερώνει_πολλές φορές η οινοποσία, καθώς μας_το μαρτυρεί και η γνωστή σε όλους _παροιμία ''Εν οίνω αλήθεια''__(οίνος κρυφογνώστης)
_Αίσωπος_

Πηγή: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου